گرامر زبان انگلیسی - روش تدریس زبان انگلیسی - تجربیات تدریس زبان انگلیسی - نمونه سوال زبان انگلیسی-

  الف-  واژگان :  ( 10 نمره )    1- زیر کلمه ناهماهنگ خط بکشید:  1)    blue  -  red – yellow – comb  2)   soldier – farmer – mother – teacher     1 2- لغات مرتبطِ در دو ستون را به هم  وصل کنید .     3)- brown               Football   4)- dinner               breakfast   5)- man                   blue   6)- play                   woman     2 3- زیر بهترین جواب صحیح خط بکشید.   7)- We see many trees in the -------- .  ( park – room – library )   8)- I eat ------- at 6 every morning.  ( dinner – lunch – breakfast )   9)- There are many books in the -------- .  ( office – library – class )    10)- My mother has a ------- .  (library – shirt – scarf )     2 4- با توجه به تصاویر ، جاهای خالی را پر کنید . 11)- There are six -------- on the -------- . 12)- He is saying  ----     --------- now .                                                                                                                                    11                     12                                                                            2 5- با توجه به جملات ، جدول زیر را کامل کنید. 13 a         t 14 w       h   15 h            13)- Mina was not present . She was ------- .  14)- They ---------- TV.  every day .  15)- It's six thirty . It's -------- past six.     5/1 6- با لغات داده شده ، جملات را کامل کنید.              [  me – puts – Persian – take  ]   16)- Ali ---------- on his jacket .   17)- They --------- a taxi every day.   18)- Excuse ------------ . What time is it ?     5/1   ب- تلفظ :   ( 1 نمره ) - در هر گروه از کلمات ، زیرکلمه ناهماهنگ از نظر تلفظ خط بکشید.   19)-  fine – nine – live – five           20)-  take – late – make - we     1 ج- نکات دستوری : (12 نمره ) 1- با توجه به تصاویر به سوالات جواب کامل دهید.                                                                          21)-  What time is it ?                            22)- Who is he ? ( Ali )           -------------------------------                                ------------------------------------               2 2- با هر گروه از کلمات به هم ریخته ، جمله بسازید. 23)- the library/were/in/they/not  . ------------------------------------- 24)- the comb / what / is / colour/ ? --------------------------------------------   2 3- گزینه صحیح را انتخاب کنید.  25)- Mina has a bag .    It's ------ bag.  ( his – her – my )  26)- What is it ?  It's --------- .  ( a red car – a car red – car red )  27)- Ali -------- in the park yesterday .   ( was – were – is  - are )  28)- They are -------- Football now .   ( play – playing – plays )  29)- Where ------ she live ?    ( do – is – does )  30)- ------- do you get up ?  ( Who – When – Whose)       3 4-  با دانش گرامری خودتان ، جمله ها را کامل کنید.  31)- Mr. Amini ----------- at home last night .  32)- They are eating breakfast  ---------------- .  33)- She has  a dress .    -------------- is  yellow .  34)- Please look ----------- the map.     2   5- با کلمات داده شده ، جمله های زیر را کامل کنید.   35)- ---------- the door , please .                                   how   36)- ----------- hats are they ?                                      are   37)- ---------- many boys do you see?                            open                              38)- They play Football ---------- Mondays.                   whose   39)- What ------------ you doing now ?                           on   40)-  I was at home ----------------.                                 yesterday                                                     3   چ- مکالمه: ( 3 نمره )     1- با لغات داده شده ، مکالمه زیر را کامل کنید.      [ time – OK – hurry – ready – late ]  A:  Hello, Ali .What ---------- is it ?    B: It's 8:00 . Please ---------- up.  A:  Why ?                                          B: It's ------------  A:   Let's take a taxi.                        B: ------------------ .     2    2- جواب سوالات را از ستون سمت راست پیدا کنید.(حرف جواب را داخل پرانتز بنویسید)   41)- Whose pen is it ?      (      )           a)- on Azadi street.   42)- Where do you live ?  (       )          b)- At 6:00 .                                                               c)- Mina's.   1   ح- درک مطلب: ( 8 نمره)   1- متن زیر را به دقت بخوانید ، سپس به سوالات(43 – 44- 45 – 46 - 47) جواب دهید.        I am Ali . I have one brother .  We are students . We have one        sister. She is a nurse . I get up at 5 every morning . I pray at 5:30 .               -----------------------------------------------------------         a)- با توجه به متن بالا، برای جواب صحیح  (T ) و برای جواب غلط ( F ) بنویسید.    43)- I have two sisters . (          )    44)- We get up at 5 .       (         )                      --------------------------------------------------------------        b)- با توجه به متن بالا ، به سوال زیر پاسخ کامل دهید.     45)-  Does Ali get up at 6 ?                      ---------------------------------------------------------------        c-  با توجه به متن بالا ، جواب صحیح را مشخص کنید.    46)- We are --------- . ( nurses – students – teachers )                      -----------------------------------------------------------------        d )- با توجه به متن بالا، جای خالی را کامل کنید.   47)- I --------- at 5:30.             2     1     5/0   5/0   2-  کدام جمله مربوط به کدام تصویر می باشد؟(شماره جمله را زیر تصویر بنویسید) 48)-Ali is washing his hands and face . 49)- She was in the office . 50)- He is putting on his shirt. 51)- There is a notebook on the desk.    (        )    (         )    (         )    (           )         4   خ- املا: (6 نمره )     1- با توجه به تصویر ها ، املای کلمات زیر را کامل کنید.          52                     53                        54                         55                                      n - - - - - - - r               L - - - - r                  s - - - s                      s - - p       2    2- املای کلمات زیر را کامل کنید.   56)  It is a   gr - – n  bag.            57)  He  is    abs – nt .   58)  Mina  was   s - - k .               59)  It is  a   clo – k.   60)  I have a   g – n .                    61)  I live on Hafez   Av – nue.   62)  There is a  spo – n on the desk.   63)  Mina is   ha – py  today.       4
+ نوشته شده در  سه شنبه چهارم اردیبهشت ۱۳۸۶ساعت ۷:۹ قبل از ظهر  توسط اصغر سلاجقه  |